Důvod vydání knihy

V roce 2009 byla po téměř osmdesáti letech znovuvydána první významná část díla Václava Kočky, která zasvěceně a na základě archivních pramenů, seznamovala čtenáře s dějinami rakovnického regionu. Václav Kočka však nezaměřil svoji pozornost jen na tento kraj, ale pokračoval dále, a tak v paletě jeho děl brzy vidíme i dílo o sousedním Kralovicku a Manětínsku. Ani my nechceme zůstat pozadu, proto v roce 2010, po roční prodlevě od Dějin Rakovnicka, pokračujeme ve šlépějích Kočkových a předkládáme čtenáři výše zmíněné dějiny Kralovicka a Manětínska, avšak oproti původně dvoudílnému originálu, je spojujeme v knihu jednu. Můžeme si položit otázku, proč autora knihy zaujalo právě Kralovicko a Manětínsko.

Bylo to způsobeno mimo jiné i tím, že Václav Kočka se narodil v Čisté na Rakovnicku, která se nachází na pomezí krajů středočeského a západočeského. Měl tedy zajisté možnost znát osobně každou obec, každé místo, které popisoval ve svém díle a je i patrné, že bez jeho osobního vztahu k popisované tématice a kraji, který mu byl osobně milý a blízký, by tak rozsáhlé popisně-analytické dílo nemohlo vzniknout. Jako Václav Kočka asi chtěl učinit něco významného pro sebe a pro vše co měl v takové oblibě, tak dnes musíme konstatovat, že se mu to podařilo více než měrou vrchovatou, jeho dílo je totiž gruntovním pro každého, kdo se někdy zabývá problematikou jím zkoumané doby a místa v daných regionech. Z osobní korespondence Václava Kočky plyne, že mnohdy však sám pochyboval o  pochopení své práce okolím a tázal se, zda bude mít sil na dokončení všeho, co započal a plánoval.

Vydavatelé  díla Václava Kočky také  pochybovali o smyslu vydání  těchto knih, pochybovali zejména  o tom, zda má smysl i dnes již v jiné době díla Václava Kočky nabízet na trhu knih, když se uvažuje již i o samém významu a možné zbytečnosti tištěných knih jako takových. Zájem a ohlas na znovu vydané Dějiny Rakovnicka v roce 2009 byl však takový, že je zřejmé, že i dnes má Václav Kočka a jeho regionální tématika místo na trhu, které je dáno tím, že se lidé dnes, tak jako za onoho času, stále zajímají o místo, kde žijí, popřípadě kde žili jejich předkové. Lze možná říci, že když vše se mění, tak lidé zůstávají stále stejní a tak jsou předurčeni znovuobjevovat a nacházet to, co dokázalo zaujmout jejich předky a blízké.

Říká se, že kdo zapomene na svoji minulost a své dějiny, je osudem odsouzen k tomu, aby je se stejnými chybami musel prožít znovu. Snad bylo přáním i Václava Kočky, aby nám umožnil poučit se ze své minulosti a celkově tak posunout úroveň našeho života na smysluplnější úroveň.

Skromným přáním vydatelů této knihy bylo zprostředkovat tak zážitky nad dílem Václava Kočky těm, kdo by jinak o ně byli ochuzeni, neboť  jeho práce byla přístupna jen znalcům prostřednictvím vědeckých knihoven či ji bylo možné  zakoupit v antikvariátech za 2-4 násobně větší cenu, než za jakou  ji dnes vydavatelé nabízejí celé čtenářské veřejnosti.

Historie projektu

 

Všechno vzniklo na popud pana Františka Biedermanna (amatérský historik a genealog, Riegrova 1164, 269 01 Rakovník). Ten neúnavně připomínal již od roku 1994, že by bylo potřebné, kdyby někdo knihu opět vydal, ne pro ekonomický efekt, ale pro její značnou odbornou a regionálně-historickou hodnotu. Musíme mu touto cestou poděkovat a chceme říci, že bez něj by se tato myšlenka nikdy neuskutečnila.

Dále se na vydání knihy nemalou měrou zasloužila i činnost společnosti Agroscience spol. sr.o. (Chráštany 175, 270 01 Kněževes, IČ:47540249), která se zabývá oblastí zpracování dokumentů za účelem jejich archivace i skartace včetně jejich efektivního využívání v novodobých informačních systémech. Společnost Agroscience spol. sr.o. je vydavatelem této knihy.

Za odbornou pomoc a nepřímý návod k vydání díla Václava Kočky děkujeme paní Mgr.Renatě Mayerové, ředitelce Státního okresního archivu Rakovník (Plzeňská 2493, 269 01 Rakovník).

Musíme poděkovat hlavně pánům Mgr.Františkovi Povolnému a Mgr.Jindřichovi Lipeckému z Muzejního spolku královského města Rakovníka (Vysoká 95, 269 01 Rakovník, IČ: 63804191). Muzejní spolek je stále majitelem autorských práv a s jeho souhlasem mohla být tato kniha vydána.

Dobrý skutek by se nepodařil bez finanční a hmotné podpory. Tuto podporu vydavateli  poskytla:
Zemědělská společnost Chráštany s.r.o. (Chráštany 172, 270 01 Kněževes, IČ:25063782) a
Komunita, družstvo
, (Chráštany 175, 270 01 Kněževes, IČ: 26779265)

Kdo je vhodný čtenář této knihy?

Všem, kdo se zajímají (anebo by se chtěli zajímat) o  regionální historii. Kniha by tak neměla chybět v žádné obecní knihovně dřívějšího okresu Rakovník a školní knihovně. Čtenářem knihy bude osoba, kterou zajímá historie místa, kde se narodila, žije nebo žili její předci. Je zajímavé, že velký okruh čtenářů má kniha mezi novodobými hledači pokladů (tkzv.detektoráři), kteří zde vyčtou místa zaniklých vsí, hradů, tvrzí, hradišť a místa dávných bitev. V knize jsou uvedeny soupisy původních obyvatel obcí z let 1600-1700 z celého Kralovicka  a Manětínska (jméno, příjmení, číslo domu v obci, povolání). Mnoho lidí dnes žijících zde úspěšně nachází své jmenovce či pokrevní předky.

Kontakt

Agroscience s.r.o. Chrášťany 175
270 01 Kněževes
+420 606 850 755